ordinace klinické psychologie

Vítáme vás v ordinaci klinické psychologie Mojeja s.r.o. Jsme nestátní zdravotnické zařízení. Pracujeme s klienty od 16 let. Máme smluvní vztahy s pojišťovnami: 

VZP, ZPMV ČR, OZP, VoZP ČR, ČPZP, ZP Škoda, RBP.

Ordinaci Mojeja s.r.o. byla 1. 12. 2018 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie. A 1.7. 2021 také akreditace k vzdělávacímu programu Psychoterapie.

co nabízíme

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým klientům. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i dlouhodobé psychoterapii.

Naše logo „moje já“ vyjadřuje zájem o vnitřní svět, vnitřní uspořádání, o naše Já. V logu je skryta „jednička“. Je jedno, jestli ji najdete záhy, nebo budete hledat. Je to o hledání a my jsme průvodci. Psychoterapie i psychodiagnostika jsou o kontaktu s Já, o poznávání se, zkoumání se a experimentování.

Psychoterapie

Psychoterapie je povídání si o tom, co nás trápí. Rozebírání pocitů, prožitků, myšlenek i situací z našeho života. Psychoterapeutických sezení je více, nejčastěji se chodí 1x za týden na 45min.

Na psychoterapii vás nemusí poslat ani psychiatr, ani žádný jiný lékař. Můžete se rozhodnout sami a spolu s námi doladit, jak často a po jak dlouhou dobu docházet. Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii. V naší ordinaci jsme vycvičení v hlubinné psychoterapii.

Nyní jsme plně obsazeni.

diagnostika

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. Většinou diagnostikujeme na žádost psychiatra, nebo neurologa. 

Psychologickou diagnostikou popisujeme kognitivní deficity, demence, deprese, osobnostní charakteristiky, psychotický proces apod. Výsledek zpracováváme do papírové podoby posléze.

Nyní jsme plně obsazeni.

náš tým

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

více info
Psycholožka s atestací z klinické psychologie a z psychoterapie, majitelka ordinace.

Specializace: intimita, autenticita, psychosomatika, úzkostnost, vztahovost, osobní rozvoj. Provázení při nevyléčitelné nemoci, při truchlení.

Od roku 2013 má soukromou praxi naterapii.cz

Od roku 2023 pracuje v podpůrném a paliativním týmu FNKV.

Jana Kalvachová, DiS.

více info

Psychoterapeutka, ergoterapeutka, zdravotní sestra. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: psychózy, deprese, úzkost, poruchy osobnosti.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii. Kmenovým pracovištěm bylo Denní psychoterapeutcké sanatorium “Ondřejov”, kde pracovala 14 let.

V minulosti se několik let věnovala práci s drogově závislými v Kontaktním a poradenském centru. Absolvovala řadu odborných seminářů a kurzů.

Mgr. Aneta Pohlová

více info
Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství pro dospívající (13 +) a dospělé.

Specializace: depresivní, úzkostné stavy, sebepoškozování, sebevražedné tendence a chování, zpracování traumatických událostí a zátěžových situací, vztahové problémy a osobnostní rozvoj.

Svou praxi získala v Dětském krizovém centru, ve své soukromé praxi a v ambulancích Alivio centrum a Psychologie Hodková s.r.o.

Vystudovala jednooborovou psychologii na PedF UK. Absolvovala roční kurz Traumaterapie, kvalifikační kurz v Kompletní krizové intervenci, a jiné akreditované kurzy.

Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR v Integrativní psychoterapii, Skálův institut. Od roku 2023 vstupuje jako frekventantka do výcviku v rodinné a párové terapii ve Vzdělávacím institutu pro rodinnou a párovou terapii, s.r.o., Liberec.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Martina Boráková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství i psychoterapie.

Specializace: deprese, úzkosti, psychosomatika.

Psychologii vystudovala v Praze. Pracuje s dospělými i s dětmi. S dospělými klienty pracovala v Nemocnici Kladno a v ambulanci Propsyche, a to jak psychodiagnosticky, tak terapeuticky. Zkušenost s dětskými klienty získala v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno, kde jako psycholožka působila v dětské klinicko-psychologické ambulanci.

Je vycvičená v dynamicky orientované skupinové a komunitní psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí a pod školitelkou.

Mgr. Martin Musil

více info

Klinický psycholog. Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých, psychologické poradenství.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, potíže se sebepojetím, vztahové problémy.

Vystudoval psychologii na PedF UK v Praze. Pracoval na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče Modřany, v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice a na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Je kandidátem ve výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Věnuje se především dlouhodobé psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Dominika Šuková

více info

Klinická psycholožka. Dospělá klientela – psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie.

Specializace: úzkosti, deprese, zkušenost s psychózou, psychosomatické obtíže, vztahové problémy, rozvoj osobnosti.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, v roce 2018 složila atestaci z klinické psychologie.

Psychodiagnostické a psychoterapeutické zkušenosti získala v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě a Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov.

Je absolventkou výcviku v Institutu Dialog (Gestalt psychoterapie) a pracuje pod odbornou supervizí.

PhDr. Irena Golebiowská

více info
Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: úzkosti, deprese, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj, psychosomatické potíže.

Vystudovala jednooborovou psychologii na PedF UK v Praze. V průběhu studia absolvovala řadu odborných stáží. Pracuje jako psycholožka v Krajské nemocnici Liberec v ambulanci klinické psychologie a neuropsychologie, kde se věnuje psychodiagnostické činnosti a psychoterapii u lidí převážně s neurotickými a psychosomatickými potížemi.

Vstupuje do psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Absolvovala kurzy krizové intervence, psycholog ve zdravotnictví a dále se vzdělává v oblasti psychodiagnostiky v rámci specializačních kurzů.

Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Dominika Menclová

více info
Psycholožka ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychologické poradentství a psychodiagnostika. Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj, závislosti, trauma.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvovala řadu rozmanitých stáží. Pracuje s dospělými i dětmi.

Zkušenost s dětskými klienty získala v dětském multidisciplinárním týmu Pro zdraví 21 v Berouně, kde působila jako psycholog ve zdravotnictví. Je frekventantkou Rafael institutu, zabývající se prevencí a terapií psychotraumatu. Absolvovala kurz psychologa ve zdravotnictví.

Mgr. Klára Hartlová

více info

Psycholožka ve zdravotnictví v předatestační přípravě. Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství dospělých.

Specializace: úzkostné a depresivní obtíže, potíže se závislostmi (alkohol, drogy), zkušenost s psychózou.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, v rámci své denní praxe působila v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnovala psychoterapeutické péči o lidi potýkající se se závislostí a o lidi s psychotickou zkušeností. Dále pak působila ve Fokus Praha, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde se věnovala převážně inidividuální i skupinové psychoterapii a psychodiagnostice lidí s psychotickými potížemi.

Je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalitické psychoterapiiv rámci ČSPAP a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Olga Snášelová

více info

Psycholožka v předatestační přípravě. Psychoterapie a psychologické poradenství.
Psychodiagnostika.

Specializace: úzkosti, deprese, zkušenost s psychózou, vztahové obtíže.
Vystudovala jednooborovou psychologii

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou
výcvik v kompletní krizové intervenci, motivačních rozhovorech.

V rámci své praxe působila na Národní lince pro odvykání jako konzultantka pro klienty se zkušeností
se závislostí a jejich blízké. Dále pracovala v sociální službě BONA, o.p.s. jako psycholožka/klíčová
pracovnice pro klienty s duševním onemocněním. Působila také v Denním psychoterapeutickém
sanatoriu „Ondřejov“, kde se věnovala individuální a skupinové psychoterapii a psychodiagnostice lidí
s psychotickými potížemi.

Je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii v rámci Dialogu – Český institut pro výcvik v Gestalt
psychoterapii a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Andrej Biskupič

více info

Atestovaný klinický psycholog.

Specializace: Úzkostné a depresivní potíže, zkušenost s psychózou, potíže se závislostmi (alkohol, drogy, gambling), osobnostní rozvoj

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. V rámci své praxe působil v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde se věnoval převážně psychoterapii a diagnostice lidí s psychotickými a neurotickými potížemi. Další klinické zkušenosti získal z Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, kde se věnoval  psychoterapii závislostí, a z Dětského centra Ostrůvek, kde se věnoval diagnostice dětí předškolního věku a poradenství pro rodiče a pěstouny.

Je absolventem výcviku v Gestalt psychoterapii v rámci Dialogu – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii a pracuje pod pravidelnou supervizí.

Mgr. Hana Tenglerová

více info

Psycholožka ve zdravotnictví. Psychoterapie a psychologické poradenství. Psychodiagnostika. Krizová intervence.

Specializace: úzkostné a depresivní potíže, krize, mezilidské vztahy, psychické obtíže související se stářím

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia v nizozemském Groningenu se věnovala oblastem neuropsychologie a mezilidských vztahů. Absolvovala kurz psychologa ve zdravotnictví a komplexní krizové intervence, které se prakticky věnovala v neziskové organizaci Život90. Tamtéž působila i jako intervizorka pro tým linky důvěry. Praktické zkušenosti sbírala také v Psychiatrické nemocnici Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví a Krizovém centru RIAPS. Vstupuje do systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě.“

Mgr. Dominika Žitníková

více info

Psycholožka v předatestační přípravě.

Psychologické poradenství dospělých a dospívajících, psychoterapie, krizová intervence. Psychodiagnostika.

Specializace: úzkostné poruchy, depresivní stavy, obtíže ve vztazích a v komunikaci, osobnostní rozvoj, psychosomatické obtíže, zpracování traumatických zkušeností a náhlých zátěžových situací.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FSS MUNI v Brně. Během své praxe získávala zkušenosti na poli školní psychologie, na lince důvěry a v Dětském krizovém centru.

Klinickou praxi započala na klinice Eset, kde se kromě individuální psychoterapie a diagnostiky také působila v rámci stacionáře. Dále pokračovala na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde se kromě psychodiagnostiky věnovala programům na prevenci relapsu duševního onemocnění a skupinovým terapiím na otevřeném terapeutickém oddělení. Současně působí také v Psychosomatickém centru.

Aktuálně ukončuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii. Má ukončený Kurz kompletní krizové intervence. Ve své práci ráda integruje prvky z různých přístupů. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii i v psychodiagnostice. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Psycholožka v předatestační přípravě. Psychologické poradenství dospělých a dospívajících, psychoterapie, krizová intervence. Psychodiagnostika.

Specializace: úzkostné poruchy, depresivní stavy, obtíže ve vztazích a v komunikaci, osobnostní rozvoj, psychosomatické obtíže, zpracování traumatických zkušeností a náhlých zátěžových situací.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FSS MUNI v Brně. Během své praxe získávala zkušenosti na poli školní psychologie, na lince důvěry a v Dětském krizovém centru. Klinickou praxi započala na klinice Eset, kde se kromě individuální psychoterapie a diagnostiky také působila v rámci stacionáře.

Dále pokračovala na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde se kromě psychodiagnostiky věnovala programům na prevenci relapsu duševního onemocnění a skupinovým terapiím na otevřeném terapeutickém oddělení. Současně působí také v Psychosomatickém centru.

Aktuálně ukončuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii. Má ukončený Kurz kompletní krizové intervence. Ve své práci ráda integruje prvky z různých přístupů. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii i v psychodiagnostice. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

PhDr. Veronika Pešlová

více info

Psycholožka s atestací z klinické psychologie a s funkční specializací z psychoterapie. Dospělá klientela – poradenství a psychoterapie.

Specializace: úzkostně-depresivní problematika, vztahové problémy, sebepojetí a osobnostní rozvoj.

Absolvovala daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. Vystudovala jednooborou psychologii na FFUK. Psychodiagnostickou i psychoterapeutickou praxi získala v PL Dobřany, PL Bohnice a na ambulantním pracovišti TH klinika. Od roku 2015 se věnuje psychoterapii ve své vlastní praxi. Od roku 2023 pracuje také v Psyonu, psychedelické klinice.

PhDr. Tadeáš Janda

více info

Psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých, psychologické poradenství, krizová
intervence.

Specializace: Úzkostné a depresivní obtíže, zkušenost s psychózou, vztahové obtíže,
problémy se sebepojetím, provázení při závažném onemocnění.

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Pracoval na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze, kde se věnoval psychodiagnostice, poradenství a psychoterapii především v rámci denního stacionáře pro pacienty se zkušeností s psychotickými obtížemi a afektivní a osobnostní problematikou.

Od roku 2019 pracuje jako krizový intervent na telefonické krizové lince pro seniory a osoby o seniory pečující. V rámci stáže se dlouhodobě věnoval psychologické péči o děti a dospívající s onkologickým onemocněním a jejich rodiny (Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol).

Je v úvodní fázi výcviku České psychoanalytické společnosti. Absolvoval výcvik v kompletní krizové intervenci a chatové krizové intervenci.

Mgr. Martin Dvořák

více info

Psycholog ve zdravotnictví.

Psychoterapie a psychologické poradenství. Psychodiagnostika. Krizová intervence.

Specializace: Úzkosti, závislosti (alkohol, drogy, gambling), deprese, vztahové problémy, osobnostní rozvoj. Pracuje s dospívajícími a dospělými klienty.

Pracovní zkušenosti získal v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 a v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov” na oddělení léčby závislostí.

Je frekventantem výcviku České společnosti pro analytickou psychologii. Pracuje pod odbornou supervizí.

Ordinace

Ordinace Mojeja s.r.o.
Hollarovo nám. 11
Praha 3
Blízko metra Želivského

IČ: 069 76 701
IČZ: 045 37 000

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge: +420 775 999 297

Prosím nevolejte na objednání na psychoterapii a vyšetření. Objednávejte jedině přes webový formulář a email!

Prosíme omlouvejte se ze sezení 48h dopředu.
Umožníte nám tím vzít jiného klienta.